Paris finas a sa Repùblica de Sardigna – intervista a su Segratariu de ProgReS

dae: “Sa Provintzia de su Sulcis Iglesiente
(torraus gràtzias pro su permissu de cumpartzire s’articulu)


In s’Hotel “La Capannina” de Aritzo su partidu indipendentista ProgReS (Progetu Repùblica de Sardigna) at cuncordau su cungressu natzionali nùmeru ses. Is delegaus ant a torrau a poni segretàriu a Adriano Sollai, sa presidenti est Sarah Poddighe. Su responsàbili de s’organizatzioni est Nicola Meloni, su responsàbili de sa Comunicatzioni sighit a essi Simone Lisci, Lucio Porcu est su responsàbili de sa Formatzioni e su tesorieri est Giacomo Loi. Eus intervistau a su segretàriu.

Indipendentistas si nascit? Fostei candu at cumprèndiu de essi indipenden-tista?

De candu tengu sentidu, giai de candu teniat 14 annus, chi apu binghitzau a fai polìtica ativa, mi seu scritu a su Partidu Sardu de Atzioni. seus fueddendi de s’acabbu de is annus ’80. Seu nàsciu indipedentsita, e mi seu scritu a su Psd’az poita pensai chi podiat donai a sa Sardigna cussa libertadi e cussus deretus chi non nci fiant e sighint a non nci essi. Ma custu ddu criei giai innantis de cussu primu tesseramentu. Cun su tempus a s’idea indipendentista apu aciuntu àterus valoris, cussus de a manca, cussus de essi sèmpiri a sa parti de is sfrutaus e contra a is sfrutadoris. Duncas custu est s’indipendentismu cosa mia, custas sunt is arrexinis.

In su giassu internet de ProgReS, si ligit “Sa Natzione sarda tenet sa punna istòrica…”, ma in is lìburus de scola ligeus chi sa natzioni est una…

No est berus. Nc’est unu stadu sceti, cussu est berus, ma is natzionis sunt unas cantu in su stadu italianu, una de cussas est cussa sarda. De seu cunvintu chi sa natzioni sarda esistit, non dda depeus strantaxai, non dda depeus fai nos de nou, nc’est unu pòpulu, cun sa stòria sua, cun sa cultura sua, cun una lìngua… depeus fai su stadu, no est fàcili, ma cussa est sa tenta chi teneus nos.

Is indipendestistas parrint in medas… is chescius sunt medas contra a s’Itàlia, ma su risurtau eletorali non cunfrimat, ita est chi acontessit in su biàgiu de domu a su sègiu?

Nos teneus una pariga de barrancus. Primu cosa depeus donai sa curpa a nos e totu, si no arrinèsceus a rapresentai su pòpulu nostru bolit nai chi nc’est calincuna cosa chi non bandat. Est berus in is arrugas adòbiaus genti meda chi ammostat de dda pentzai a comenti de nos, ma si, a pustis, non si votat bolit nai chi seus sbagliendi calincuna cosa. Deu seu po s’autocritica. No est chistioni de si chesciai ca sa genti votat is partidus italianus, depeus cumprendi poita non lompeus a sa cuscientzia de su pòpulu. Segundu cosa est sa lei eletorali, s’ùrtima aprovada de su consillu regionali, chi est bella po is partidus italianus ca issus si ponit impari e bincint, lompint a is percentualis chi issus ant postu a comenti de làcana, est una lei liberticida, una lei turca; deu a comenti abogau apu rapresentau fintzas tzitadinus chi ant fatu ricursu contra a custa lei eletorali, chi est pròpriu una lei contra a nos. In prus is partidus italianus tenint prus risursas, ma tenint fintzas prus clientelas. Una borta lòmpius a su palatzu ant sèmpiri traballau po ddi abarrai. Su clientelismu a nos non si praxit.

Fostei, annus agou, fiat iscritu a su Partidu Sardu de Atzioni, duncas scit chi in su Statutu si fueddat, a manera crara, de indipendentismu, aici est?

Est berus, ddoi est scritu.

Duncas in Regioni sunt guvernendi fintzas is indipendentistas?

Una cosa est a ddu nai e a ddu scrì. Àtera cosa est a ddu fai. Sa polìtica de su Partidu sardu est una politica chi est totu a s’imbressi de una politica indipendentista. Cun custa alleantza cun sa Lega ant donau is crais de sa Regioni sarda a genti stràngia. E ddu bieus ònnia die, in su sensu chi, diaderu, non sunt fadendi is interessus de is sardus, ma is interessus de su continenti.

Fueddaus de is risurtaus eletoralis passaus: su Partito dei Sardi, ghiaus de Maninchedda aiat pigau su 3,7%, Sardi Liberi ghiaus de Mauro Pili, e inguni ddi fiais bos’àterus puru, su 2,1, Autodeterminatzione s’es frimada a s’1,9. Custa truma de genti posta impari lompit a su 7,7%, chi aciunta a su 9,9% de su Partidu Sardu de Atzioni lompit a su 17,6%. Podit bessì una fortza politica sardista de importu, cun una rapresentantza in consillu regionali chi podit nai e fai cosas meda. Ita est chi amancat po si fai adòbiau assumancus po cussu 7%?

Custus datus cunfrimant su chi fiaus narendi innantis: su cunsensu nc’est! Mancai prus chi is indipendentistas, sunt certas istantzas chi praxint a is eletoris. Ma si fiat cumprèndiu fintzas cun Sardegna Possibile (sa truma ghiada de Michela Murgia, n.d.R.). Depeus mudai sa manera de fai polìtica po conchistais’eletorau, chi nc’est, ma non si fidat ancora de is indipendentistas.

Mario Melis naraiat, in is ùrtimus annus de vida, chi su Psd’Az. non fiat prus forti a comenti de una borta ma nci fiat su “sardismo diffuso”, portau, naraiat issu, de su bentu sardista de una borta. E difatis medas temas sardistas sunt imperaus fintzas de is àterus partidus, chi non sunt indipendentistas, ma issus nanta de essi autonomistas. Seis atesu meda?

S’autonomismu in Sardigna, a parris nostru, est stètiu unu fallimentu. Un’autonomismu votau e bòfiu de su parlamentu italianu po sa Sardigna e chi no at portau perunu profetu, po cussu sa punna depit essi sa Repùblica de Sardigna, ma cumprendeus chi nci bolit su tempus suu, in is interis chi s’autonomia non si donat nudda e nos traballaus po fraigai is cunditzionis s’indipendentza. Is autonomistas sighint a crei chi s’autonomia potzat essi ancora sa solutzioni, ma non cumprendit chi giai de tempus nci seus calaus in unu sperefundu: is giòvunus chi si ndi andant, sa percentuali sèmpiri prus arta de s’abbandonu scolàsticu, sa disocupatzioni, sa sanidari, s’ocupatzioni militari… est ònnia die peus.

Su generali Gianfranco Scalas ghiat sa truma “Fortza Paris”, issus sunt federalistas. Podeis camminai impari? Assumancus unu tretu?

Su federalismu si podit fai intra sugetus paris. Poita no? Est abbellu fintzas a pigai in cunsideru s’unioni cun àterus sugetus natzionalis. Podeus fueddai cun su stadu italianu e arrexonai de paris?

Non creu si potzat fai…

E intzandus non si podit fai su federalismu.

Provaus a bisai. Is fortzas indipendentistas bincint e brintant a guvernai s’ìsula. Ita faint?

Depeus torrai a strantaxai unu raportu cun su stadu italianu. E pretenit, assumancus in certas cosas, de cumandai nos in domu nostra. Custas dies si fueddat de Sardegna Green, sa primu ìsula in su mundu. Ma non sunt fadendi s’interessu de sa Sardigna, est s’interessu de s’Itàlia cussu. Depeus poni a farrancas a susu su sitema. Una de is primus cosas est fueddai de is bases militaris, unu barrancu mannu po su svilupu e po sa saludi de is sardus. Tocat a poni manu a sa cultura, is sardus s’ant a intendi natzioni candu ant a conosci sa stòria intzoru, cosa chi finas immò non si fait, candu at a podi fueddai cun sa lìngua intzoru. Depes tenni su sardu finas de is primus gradus de s’istrutzioni.

Su partidu ProgReS, chi at apena acabbau su cungressu, est fatu de genti giòvuna, cun una classi dirigenti giòvuna. Provaus a fueddai a is giòvunus, chi no est mai fàcili, ita ddus narat su segretàriu natzionali, friscu de cunfrima?

Non ddus nau a votai a ProgReS! Ma bennei a s’agatai. Fadei polìtica. Nos eus strantaxau unu partidu chi est a dispositzioni de totus. Pruschetotu de is giòvunus chi sunt su benidori nostru. Est inghitzendi su tesseramentu nou, nci at a essi fintzas cussu po is simpatizantis, cumprendeus chi est mudada sa partecipatzioni, e boleus lompi aici a genti noa. Is giòvunus? Duus arregalaus su partidu… In sa classi dirigenti nc’est fintzas su responsàbili de sa formatzioni… Po nos est de importu mannu. Fadeus adòbius abertus a totus poita tocat a si formai po fai polìtica, non bastat sa passioni.

Lascia un commento